UTOROK - 23. júla 2024
Eshop
Vyhľadávač
firiem

Podmienky

Prevádzkovateľ portálu Drevoburza.eu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu a aj fotografií. Údaje o používateľoch a užívateľoch Drevoburza.eu požije prevádzkovateľ iba v medziach zákona.

Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod, kvalitu produktov, dodanie, úhrady, splatnosti atď.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Prevádzkovateľ má pravo meniť, inovovať, alebo inak upravovať služby portálu Drevoburza.eu bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov. Prevádzkovateľ má právo meniť, upravovať alebo dopĺňať neúplné alebo chybné informácie v inzerátoch alebo registráciách bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na občasné rozposlanie informačných , alebo propagačných mailov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sám neposkytne žiadne osobné údaje inzerentov tretím stranám a to za žiadnych podmienok, avšak inzerent si musí uvedomiť, že zverejnením svojho inzerátu sa logicky zverejňujú aj jeho kontaktne údaje v podobe telefónneho čísla, alebo aj e-mail adresy.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť a nedostupnosť portálu, ak bola spôsobená treťou stranou (napr. porucha servera u dodávateľ poskytujúceho danú službu atď.)

Zadávanie inzerátov a ich sprístupnenie je zadarmo a bez poplatkov, ako u súkromných, tak aj u fyzických a právnických osôb, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje právo to upraviť či zmeniť v budúcnosti.

Zadávanie reklamy, informáciách o firmách , pridávanie log na plochu inzercie je spoplatnené podľa cenníka prevádzkovateľa portálu Drevoburza.eu.

Zrušenie registrácie

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo pozmeniť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu. Registráciu si nemôže zrušiť používateľ sám. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na serveri po dobu neobmedzene dlhú (jedná sa hlavne o IP adresy počítača, časy prístupov používateľa). Po zrušení registrácie používateľa ostávajú na serveri všetky príspevky používateľa, ktoré boli verejné prístupne, napríklad príspevky vo verejnom fóre.

Zakázané je :

Vkladať inzeráty, ktoré porušujú zákony SR, ďalej inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním, ďalej je zakázané pridávať fiktívne inzeráty, inzeráty vytvorené za účelom podvodu na kupujúceho (napr. žiadať zaslanie záloh atď..) Je tiež zakázané vytvárať duplicitné inzeráty, duplicitné registrácie. Ďalej je zakázané dávať inzeráty typu odkazujúce na iné web stránky, alebo s odvolávačkou sa na rôzne e-maily ( napr. pre viac informácií kliknite, alebo píšte na web či e-mail...)

Zakázané je tiež aj odstraňovať či zadávať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácií ako aj následne v profile užívateľa ( napr. vymyslené, neexistujúce tel. číslo, adresa atď.), v takomto prípade budú dané prístupy bez upozornenia zablokované a následne zmazané. Taktiež je zakázané vkladať a pridávať inzeráty do iných kategórií než patria ( napr. inzerát na štiepku nemožno vložiť medzi „drevo či pilinu“ atď. ), vkladať inzeráty s nereálnou cenou, alebo s uvedením, že „cena dohodou“. Takého inzeráty budú preradené do zodpovedajúcej kategórie, alebo môžu byť tiež aj zmazané.

Je taktiež zakázané zadávať inú cenu ako je celková cena pri platbe v hotovosti. Cena za daný tovar, službu, materiál či náhradný diel musí byť celková, konečná, bez ďalších skrytých poplatkov. Cena musí byť vrátane DPH, ak je možnosť odpočtu DPH ( napr. pri technológiách, technike, autách a pod. je potrebné to uviesť do poznámky ). Zakázané je aj vkladať do textu inzerátu kontaktné údaje ako sú e-mail, telefón, mobil, www. Na uvedenie kontaktných informácií a cien slúžia samostatne políčka v profile každého užívateľa.

Je prísne zakázané vkladať do inzerátu komerčnú inzerciu (nejakú propagácia firiem, živnostníkov, služieb atď. ). Každý užívateľ môže inzerovať svoj produkt len jednotlivo, nemôže využiť jeden zadaný inzerát pre inzerovanie viacerých tovarov, produktov, služieb naraz, čiže nie je možné zadať inzerát typu „....a ešte oveľa viac nájdete u nás na stránke www.drevoburza.eu ). Ďalej je zakázané do inzerátu vkladať reklamné fotky, určené pre iný druh tovaru a služieb, nereálne fotky, skopírované fotky z iných inzerátov, alebo od iných inzerentov. Tieto fotky a aj daný inzerát budú zmazané.

Je taktiež zakázané zvýrazňovať inzeráty, fotky alebo robiť také úpravy, ktoré by mohli daný inzerát odlišovať, zvýrazňovať ho od ostatných a tým ho zvýhodňovať na úkor ostatných. Je tiež neprípustné zadať jeden inzerát na ponuku viacerých tovarov, služieb, strojov, zariadení a iných veci naraz, alebo postupne výmenou fotografií, poprípade zmenou obsahu inzerátu. V každom inzeráte sa ponúka jedna, jediná konkrétna vec, poprípade súbor veci, ktoré sa predávajú ako celok a nie samostatne, napríklad po kusoch.

Je prísne zakázané v popise, alebo v inom texte inzercie používať hanlivé, vulgárne či inak nevhodné slová, výrazy, vety a tiež aj fotografie. V takomto prípade bude inzerát okamžite zmazaný a konto užívateľa, ktorý daný inzerát vložil, zablokované, prípadne zmazané.

Podmienky inzerovania pre súkromných inzerentov

Súkromný inzerent je fyzická osoba, ktorá predáva svoj majetok, ponúka služby a podobne. Tento inzerent sa musí pre aktívne využívanie inzertných služieb zaregistrovať na portáli www.drevoburza.eu, na základe čoho mu je služba ihneď sprístupnená. Registrácia prebieha vyplnením registračného formulára určeného pre súkromných inzerentov. Údaje udávané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne. Po vyplnení registračného formulára môže inzerent zadať svoj inzerát, pričom inzerát môže obsahovať max. 3 fotografie a 250 znakov vo forme písmen, čísiel .Pri zadávaní dopytu inzerát môže obsahovať len 1 fotku a maximálne 250 znakov. Každý inzerát, ktorý bude spĺňať obchodná podmienky a pravidla inzerovania, bude následne zobrazovaný po dobu svojej aktuálnosti, najdlhšie však 1 mesiac (cca 30 dní) od jeho zadania, pričom jeden užívateľ môže zadať len jeden rovnaký inzerát za mesiac ( napr. ak niekto ponúka europalety, tak ich môže za mesiac inzerovať len raz, pokiaľ je daný inzerát aktuálny). Ak by daný inzerát stratil na aktuálnosti či už z dôvodu predaja, alebo skončenia časovej podmienky, môže podobný inzerát zadať ihneď po splnení spomínaných podmienok. Jeden užívateľ a inzerent môže zadať viacej inzerátov, ale každý inzerát sa musí týkať iného produktu či služby, inak bude zmazaný. Spomínané inzeráty nesmú byť rovnaké či podobné (napr. 1.inzerát-predám europalety, následne 2.inzerát- predám palety spĺňajúce euro normy a 3.inzerát – predám palety s licenciou a znakom euro...atď.).

Súkromný inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov a to vrátane textu a fotografii. Súkromný inzerent je pri pridávaní ponuky zabezpečiť, aby obsah a forma boli v súlade s platnými legislatívnymi normami SR. Súkromný inzerent je povinný inzerovať iba tovar, materiál, technológie, služby atd., ktoré boli nadobudnuté v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Súkromný inzerent je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných súkromných inzerentov a iných spoločností a žiadnym spôsobom nezneužíval ich dobré meno, zverejnené údaje, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a aby inzerát bol vždy v súlade so zákonmi, hlavne so Zákonom o štátnom jazyku SR. Súkromný inzerent nesmie ponúkať iné produkty alebo služby než tie, ktoré priamo súvisia s týmto serverom. Ďalej súkromný inzerent nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola ešte vždy aktuálna. Súkromný inzerent je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov.

Súkromný inzerent tým, že sa zaregistruje na stránke Drevoburza.eu dáva automaticky súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov pri svojich ponukách a tiež aj súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov, ktoré uvedie pri registrácii. Tieto kontakty môžu byť uverejnené pri inzeráte zadanom týmto súkromným inzerentom. Súkromný inzerent zároveň uvedenou registráciou súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ portálu Drevoburza.eu poskytol telefonicky kontakt na daného súkromného inzerenta za odplatu podľa rozhodnutia prevádzkovateľa. Pre vylúčenie pochybnosti o zneužití telefónneho kontaktu sa ustanovuje, že pravidla zabezpečujúce komfort súkromných inzerentov smerujú k tomu, aby súkromný inzerent nebol obťažovaný zo strany tretích osôb, ktoré nemajú skutočný záujem o predmet inzerátu súkromného inzerenta. V záujme zachovania možnosti kontaktu súkromného inzerenta bez povinnosti uhrádzať odplatu, prevádzkovateľ sprístupní verejnosti v rámci informácii obsiahnutých k inzerátu inzerenta e-mail kontakt na osobu súkromného inzerenta, s čím súkromný inzerent registráciou vyslovuje súhlas.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:
 • Porušuje vyššie uvedené pravidlá
 • Boli zaradené do nesprávnej kategórie
 • Sú viackrát po sebe zadávané

V prípade, že súkromnú inzerciu neoprávnene využíva fyzická, alebo aj právnická osoba na propagáciu svojej obchodnej činnosti inak, ako je uvedené na tomto portáli, bude jeho (jej) konto zablokované.
Drevoburza. eu si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel.

Pravidlá a obchodné podmienky pre výrobcov, predajcov, sprostredkovateľov :
Pre účely portálu Drevoburza.eu je výrobca, predajca, sprostredkovateľ fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná na príslušnom úrade finančnej správy pod identifikačným číslom ( IČO) a ma oprávnenie na svoju činnosť.
Každá fyzická, alebo právnická osoba sa musí pre využívanie služieb portálu Drevoburza.eu zaregistrovať. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formuláru, pričom všetky údaje vyplnené v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne. V opačnom prípade bude konto daného subjektu zablokované a zmazané. Ak fyzická, alebo právnická osoba chce okrem inzercie využiť aj iné služby, ako je napríklad umiestnenie reklamy, kontaktuje obchod portálu na e-mail adrese info@drevoburza.eu, alebo na telefónom na čísle +421 948 339 116 .

Každá FO a PO, zaregistrovaná na Drevoburza.eu je plne zodpovedná za obsah vlastných uverejnených ponúk a dopytov a to čo sa týka textu, tak aj pridaných fotografii. Každý inzerent je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, pričom treba mať na zreteli hlavne aj tieto veci:
 • Inzerovať a ponúkať iba tie veci, predmety, tovar, materiál, stroje, služby a iné produkty obsiahnuté na tomto portáli, ktoré je dovolené predávať a ponúkať v Slovenskej republike a ich nadobudnutie je v súlade so zákonmi SR
 • Obsah každej ponuky musí byť upravený tak, aby tým nezasahoval do práv iných inzerentov a žiadnym spôsobom neznevažoval a nepoškodzoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etické, etnická či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku. Za prípadne zadaný takýto inzerát portál Drevoburza.eu nenesie žiadnu zodpovednosť a daný inzerát bude okamžite zmazaný a konto zadávateľa natrvalo zablokované, resp. zmazané.
 • Nesmie sa stať, aby vo vlastnej ponuke ponúkal iné produkty, tovary, služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou, pričom nesmie niekoľkokrát uverejňovať tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále v platnosti ( je aktuálna).
 • Požaduje sa inzerovať konkrétny produkt či službu, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, na tieto účely slúži banerova reklama, ku ktorej bude inzerentovi zaslaný cenník na vyžiadanie
 • Všetky osobné údaje zadávané v inzerátoch a aj pri registrácii musia byť pravdivé, aktuálne a za ich pravdivosť a aktuálnosť nesie plnú zodpovednosť daná FO a PO.
 • FO a PO osoba registráciou na portáli Drevoburza.eu dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov, ktoré si urči sám a tiež aj identifikačných údajov ako sú názov spoločnosti, sídlo či adresa a to pri svojich ponukách. Taktiež dáva súhlas k tomu, že služby Drevoburza.eu môžu zahŕňať prepojenie inzercie na iné portáli spolupracujúce s portálom Drevoburza.eu.
 • Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie ponuky iným systémom ako je to štandardne zabezpečené na portáli Drevoburza.eu.
 • Drevoburza.eu si vyhradzuje právo zablokovať konta v prípade, že údaje v profile sú úmyselne pozmeňované za účelom špekulácie, alebo ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade, že inzerent chce zmeniť, alebo vymazať svoj profil, je nutné nás kontaktovať.

tvorba www stránky
© Drevoburza.eu
Pre pridanie inzerátu je nutná registrácia. Cookies | Zásady ochrany osobných údajov

Celkom: 746953 | Dnes: 60 | Online: 3

Na našich stránkach využívame cookies
Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií.